بخرید و 1,500 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

از دوازده انگشت نکبتی اش

چیزی از لای شکاف دیدم که همه تنم یخ کرد. پشت دیوار هیچی نبود. یعنی بود اما شبیه هیچی بود. زمین خیلی بزرگی کنده بود، شاید اندازه ی زمین فوتبال. خیلی گود و ترسناک بود. انگار دریاچه یا حتی دریایی بود که خالی اش کرده بودند. معلوم نبود سعید برای چی من را آنجا برد. سرم گیج می رفت. اینجا کجاست؟ چرا انقدر گرمه؟.....

Give a Name

15,000 تومان

موجود

افزودن به لیست دلخواه

94 قلم

198
9786008025405
1395
اول
اعظم مهدوی
آمنه رستمی
رقعی
تألیف
نوجوان

معرفی کتاب: چیزی از لای شکاف دیدم که همه تنم یخ کرد. پشت دیوار هیچی نبود. یعنی بود اما شبیه هیچی بود. زمین خیلی بزرگی کنده بود، شاید اندازه ی زمین فوتبال. خیلی گود و ترسناک بود. انگار دریاچه یا حتی دریایی بود که خالی اش کرده بودند. معلوم نبود سعید برای چی من را آنجا برد. سرم گیج می رفت. اینجا کجاست؟ چرا انقدر گرمه؟.....

کلمات کلیدی: دوازده انگشت نکبتی، کتاب نکبطی، از 12 انگشت نکبتی اش، 12 انگشتی، 12 انگشت نکبتی