بخرید و 1,300 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

پنی قشقرق 3-ته آتیش پاره های دنیا...

راستش را بخواهید اسم من واقعاً پنی قشقرق نیست، " پنلوپه جونز"  است! لقب "قشقرق " را بابایم به شوخی گذاشته روی من. اما من این دفعه واقعاً  واقعاً نمی خواستم هیچ قشقرقی به پا کنم.

تولید کننده
هوپا لوگوی تولید کننده

149 صفحه
9786008869122
جوآنا نادین
مونا توحیدی
رقعی
ترجمه
8-13 سال

راستش را بخواهید اسم من واقعاً پنی قشقرق نیست، " پنلوپه جونز"  است! لقب "قشقرق " را بابایم به شوخی گذاشته روی من. اما من این دفعه واقعاً  واقعاً نمی خواستم هیچ قشقرقی به پا کنم. نه واقعاً نمی خواستم. فقط می خواستم حسابی تلاش کنم که مفید باشم. برای همین اصلاً نقصیر من نیست که الان سرتاپای خودم و لباس قویی "دیسی" آبی شده، بعدش هم واقعاً می خواستم با آزمایش علمی ام یک کاری کنم که " جوشوا باتملی" از دیسی خوشش بیاید، واقعاً نمی دانستم که یک دفعه رنگش می پرد و سبز می شود و این قشقرق گنده به پا می شود.