بخرید و 1,300 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

پنی قشقرق 2-یک فاجعه تمام عیار

راستش را بخواهید اسم من واقعاً پنی قشقرق نیست، " پنلوپه جونز" است! لقب " قشقرق" را بابایم به شوخی گذاشته روی من. اما من اصلاً هم قشقرق نیستم.

تولید کننده
هوپا لوگوی تولید کننده

149 صفحه
9786008655961
جوآنا نادین
مونا توحیدی
رقعی
ترجمه
8-13 سال

آخر می دانید! فکر می کنم فاجعه ی " درونی" ( موش کلاسمان را می گویم) هیچ وقت آن قدر فاجعه نمی شد اگر پای " کاسمو" و آن هزار توی هیجان انگیزش نمی آمد وسط. این که پای مامان بزرگ اتفاقی گیر کرد توی تله ی اختراعی ضد سرقتم و پایش تقی شکست هم، اصلاً اصلاً تقصیر من نبود. تازه من فقط بری را برای این بردم بیمارستان که با نیروس شگفت انگیز  حیوانات خانگی حال مامان بزرگ را بهتر کنم. از کجا می دانستم این فاجعه ی تمام عیار راه می افتد؟